Dé rijschool in Lelystad, Almere, Hilversum, Zwolle en omgeving

Voorwaarden & Disclaimer

Aan de inhoud van deze site wordt de uiterste zorg besteed. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid of de gevolgen daarvan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KEMP Rijopleidingen BV.

De algemene voorwaarden van BOVAG Rijscholen

zijn in samenwerking met de ANWB en de Consumentenbond opgesteld. Dankzij de
nieuwe voorwaarden liggen de afspraken tussen de leerling en de leerling duidelijker vast. Zo is erin bijvoorbeeld vastgelegd wat de consequenties zijn bij het annuleren van een lesafspraak, dat de lestijden volledig worden gebruikt voor rijles en dat een afsprakenkaart gebruikt dient te worden zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over tijd en plaats van de les. Verder staat beschreven waar u precies recht op heeft indien een praktijkexamen niet doorgaat vanwege een defect voertuig en verklaart de leerling dat hem of haar de rijbevoegdheid niet is ontzegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN BOVAG RIJSCHOLEN

ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Rijscholen zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 november 2006. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

2. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle
overeenkomsten, gesloten tussen rijscholen welke leden zijn van BOVAG
Rijscholen en hun leerlingen.

3. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven
aan hetgeen KEMP Rijopleidingen en leerling overeenkomen. Hierin wordt een
keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding
en/of een praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een
andere opleiding.

De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de
lesovereenkomst. De lesovereenkomst zal schriftelijk worden aangegaan.

Artikel 1 - Verplichtingen KEMP Rijopleidingen

KEMP Rijopleidingen is verplicht er zorg voor te dragen:
1. dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
2. dat de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
3. dat hij de leerling periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
4. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek) door KEMP Rijopleidingen – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden - daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het onderzoek aan KEMP Rijopleidingen heeft voldaan;
5. dat de leerling, die via KEMP Rijopleidingen het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of
gelijkwaardige type; 
6. dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles;
7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van
€ 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van KEMP Rijopleidingen jegens de leerling;
8. de leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
9. de leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
10. de leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan KEMP Rijopleidingen hiervan melding moet maken.

 

Artikel 2 - Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:
1. zich te houden aan de door KEMP Rijopleidingen op de lesafsprakenkaart schriftelijk vastgelegde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door KEMP Rijopleidingen
wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de rijschool te gebeuren en dient persoonlijk op het kantoor van KEMP Rijopleidingen of telefonisch (niet via antwoordapparaat) te worden gedaan. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van
de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad. Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;
3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
4. het met KEMP Rijopleidingen of instructeur overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
5. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
6. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan KEMP Rijopleidingen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld;
7. KEMP Rijopleidingen met DigiD te machtigen, zodat KEMP Rijopleidingen het examen kan aanvragen. KEMP Rijopleidingen kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien de leerling de machtiging achterwege laat;
8. te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan KEMP Rijopleidingen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 3 - Betaling

1. KEMP Rijopleidingen is gerechtigd een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening te brengen.De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste les contant te voldoen.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgen theorielessen, per rijles respectievelijk theorieles contant worden voldaan. De kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk-
en/of theorielessen dienen bij het afleveren van die zaken contant te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
3. KEMP Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijds vastgestelde verhoging van examengelden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
4. Indien contant dient te worden betaald en deze betaling blijft uit, dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. KEMP Rijopleidingen is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten.
5. Indien leerling 7 dagen na de termijn genoemd in het vorige lid nog niet heeft betaald, kan KEMP Rijopleidingen de leerling schriftelijk in gebreke stellen waarna hij door verloop van 7 dagen in verzuim is. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als
gehele maand aangemerkt.
6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door KEMP Rijopleidingen uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan KEMP Rijopleidingen de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. Alsdan is KEMP Rijopleidingen gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan KEMP Rijopleidingen in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie KEMP Rijopleidingen zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, tenzij de leerling aannemelijk maakt dat KEMP Rijopleidingen minder schade lijdt.
8. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is KEMP Rijopleidingen gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn. KEMP Rijopleidingen dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.
9. Na aanmelding heeft de klant een bedenktermijn van 14 werkdagen, tenzij de 1e les binnen die termijn begint.

 

Artikel 4 - Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) contant aan KEMP Rijopleidingen te worden voldaan.
2. Veertien dagen na de datum van machtiging van de lesovereenkomst middels DigiD en betaling van de aanvraag van het onderrzoek heeft de leerling recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van KEMP Rijopleidingen waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV, of het BNOR is ingediend.
3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt en dit niet te wijten is aan KEMP Rijopleidingen, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
4 Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek aan KEMP Rijopleidingen is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van KEMP Rijopleidingen.
5. KEMP Rijopleidingen is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

Artikel 5 - Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan KEMP Rijopleidingen de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
2. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat: 
a. sprake is van een dringende reden zoals vermeld in artikel 2 lid 2;
b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;
c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal KEMP Rijopleidingen ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst. KEMP Rijopleidingen staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt zonder kosten voor de leerling.
3. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert KEMP Rijopleidingen bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

Artikel 6 - Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als KEMP Rijopleidingen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in
artikel 2 lid 2.
2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 2. Bij beëindiging om dringende redenen is de leerling gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de
administratiekosten, alsmede het door de KEMP Rijopleidingen al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van
een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
3. KEMP Rijopleidingen kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van KEMP Rijopleidingen redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor KEMP Rijopleidingen nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde bemiddelingsbureau.
4. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan KEMP Rijopleidingen betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover de KEMP Rijopleidingen deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
5. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de instructeur die de lessen gaat geven. Indien de leerling na deze les geen verdere rijlessen bij KEMP Rijopleidingen wil volgen, informeert de leerling KEMP Rijopleidingen per brief/fax/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles.

Artikel 7 - Bemiddelings- en Geschillenregeling

1. Bemiddeling

a. De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en KEMP Rijopleidingen terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
b. De bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, tel.nr. 0900-2692268 (35 eurocent per minuut) nadat leerling zich eerst tot KEMP Rijopleidingen heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt
gebracht.
c. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk of telefonisch worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
d. Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de KEMP Rijopleidingen de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.

2. Geschillenregeling

a. De leerling kan, als de in lid 1 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en KEMP Rijopleidingen terzake van de in de artikelen 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie
Rijopleidingen van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
b. In het geval dat bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad, dient de leerling het geschil binnen zes weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken. Indien geen bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgehad dient leerling het geschil, uiterlijk drie maanden nadat het is gerezen, bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
c. De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
d. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie is leerling een vergoeding verschuldigd.
e. Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aantastbaar zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 454,- tegen cessie van de vordering van leerling. Bij bedragen groter dan € 454,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 454,- uit aan leerling. Voor het meerdere wordt leerling aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
f. De garantstelling bedoeld onder sub e geldt niet indien een rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van KEMP Rijopleidingen keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 454,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als leerling het geschil bij de Geschillencommissie Rijopleidingen aanhangig heeft gemaakt voordat van een dergelijke situatie sprake is.
g. Plaatsgevonden bemiddeling staat niet in de weg aan een beroep op geschilbeslechting door de gewone rechter. Indien leerling evenwel de zaak aan de Geschillencommissie Rijopleidingen heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk heeft verklaard.

Artikel 8 - Vrijwaring

1. KEMP Rijopleidingen vrijwaart de leerling voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de
leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
2. Een bestuurder van een motorvoertuig is hij die het motorvoertuig zelf bestuurt. Wordt echter rijonderricht gegeven met een personenauto, vrachtauto of autobus die voorzien is van een dubbele bediening, al dan niet met een aanhangwagen of oplegger, dan is de rij-instructeur de juridische bestuurder en de leerling de feitelijke bestuurder. Dit geldt ook voor de rijexaminator tijdens het rijexamen. Juridisch bestuurder zijn betekent: verantwoordelijk zijn voor het rijgedrag. Met een tweewielig motorvoertuig (motorfiets) kan ook onder toezicht worden bestuurd. De toezichthouder, dus de rijinstructeur of rijexaminator, is dan niet de juridische bestuurder. De leerling of examenkandidaat blijft dan zelf de verantwoordelijke bestuurder. Begaat de motorleerling overtredingen waar bekeuringen uit voortkomen, dan zullen deze doorbelast worden aan de leerling. 
3. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling KEMP Rijopleidingen volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden,
alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door KEMP Rijopleidingen verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan KEMP Rijopleidingen: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

Artikel 10 - Voorwaarden theorie-examens

1. De reservering van een theorieopleiding en/of een theorie-examen wordt pas geaccepteerd als het verschuldigde bedrag aan KEMP Rijopleidingen is betaald. Indien een vastgesteld examen, om welke reden dan ook, geen doorgang vindt, wordt het examengeld, behoudens in door KEMP Rijopleidingen en/of het CBR aan te geven gevallen, niet terugbetaald en dient de aanvrager het examengeld opnieuw te voldoen om wederom in de gelegenheid te worden gesteld een examen af te leggen.
2. De aanvrager van een theorie-examen dient zich tijdig voor de aanvang van het examen te melden in het theorie-examencentrum. De aanvrager die een plaats heeft gereserveerd kan geen aanspraak meer maken op de reservering indien hij zich niet uiterlijk vijf minuten voor aanvang van het examen in het theorie-examencentrum heeft gemeld. Zonder reservering wordt niemand tot het examen toegelaten.
3. De plaats en het tijdstip die door of namens het CBR voor het afleggen van het theorie-examen zijn opgegeven, zullen zoveel mogelijk worden aangehouden. Het CBR is echter bevoegd om een ander tijdstip of een andere plaats aan te wijzen, indien dit
nodig is. Reeds gemaakte kosten of andere schade komen niet voor vergoeding in
aanmerking.
4. Een examen kan worden afgebroken en/of ongeldig worden verklaard als blijkt dat de aanvrager bij het afleggen van dat examen onrechtmatig handelt.
5. De aanvrager van een examen wordt geacht op de hoogte zijn van de voorwaarden ter verkrijging van een rijbewijs. Indien de gemeente besluit geen rijbewijs af te geven, kan noch KEMP Rijopleidingen noch het CBR verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten die de aanvrager heeft gemaakt voor het behalen van een theorie- en/of
praktijkexamen.
6. Indien blijkt dat bij de aanvraag door of voor de aanvrager onjuiste gegevens zijn verstrekt om tot het examen te worden toegelaten, zal er geen examenuitslag worden afgegeven en zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden. Indien zulks pas blijkt nadat toch een examenuitslag is afgegeven, dan zal de uitslag alsnog nietig
worden verklaard.
7. De examenuitslag van een theorie-examen voor de categorie AM en de examenuitslag voor alle categorieën praktijkexamens worden na het examen elektronisch geregistreerd in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten (CRB). Deze uitslag blijft tot zes maanden na de examendatum geldig.
8. Ten tijde van het examen mag aan de kandidaat niet de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen zijn ontzegd, zijn rijbewijs mag niet zijn ingevorderd en zijn rijbewijs mag niet zijn ingenomen krachtens de Wet administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Stb. 189, 300). 9. Leden van de Raad van Toezicht, de directie, examenmanagers van de Stichting CBR en andere door de directie daartoe gemachtigde personen hebben de bevoegdheid een examen geheel of gedeeltelijk bij te wonen.

Artikel 11 - Restitutieregeling (teruggave van theorie-examengeld)

Je reservering kosteloos verplaatsen kan éénmalig tot één week voor je examendatum. 
Eenmaal betaalde en/of gereserveerde theorie-examens annuleren kan slechts onder aftrek van administratiekosten à € 24,40 waarbij de Internetcode reeds is afgegeven. Voor vrachtauto, autobus en taxi-examens geldt een bedrag van € 39,90 administratiekosten waarbij de Internetcode reeds is afgegeven. Wordt het examen geannuleerd voordat wij de Internetcode hebben afgegeven dan ontvangt de klant het betaalde bedrag retour onder  aftrek van administratiekosten à € 9,95.
Binnen één week voor de examendatum kan de reservering niet meer worden geannuleerd.

Je ontvangt het betaalde examengeld onder aftrek van een bedrag van € 7,50 extra aan administratiekosten terug indien je geen examen kunt/kon doen – dus ook achteraf – wegens een van onderstaande redenen: 
1) Een medische reden. Je moet dan een bewijsstuk aan ons opsturen, bijvoorbeeld een verklaring van een arts. 
2) Overlijden van een naast familielid. Je moet een bewijsstuk opsturen in de vorm van een overlijdensadvertentie of rouwkaart. 
3) Indien je als militair op korte termijn wordt gedetacheerd. Je moet ook dan een bewijsstuk opsturen.
Je dient binnen één week na de examendatum een restitutieformulier aan ons te sturen. Deze kun je via e-mail bij ons opvragen en moet je zelf uitprinten, geheel invullen naar ons retourneren inclusief een bewijsstuk.

Artikel 12 - Bedenktijd

De leerling heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen.

Klachtenregeling:

Als een leerling een klacht heeft dan kan hij/zij zich richten tot de instructeur of direct contact opnemen met ons kantoor. Wij behandelen de klacht altijd vertrouwelijk en hanteren de volgende werkwijze:

  1. Wij noteren de klacht op een klachtenformulier en laten de leerling weten dat de klacht goed is ontvangen.
  2. Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen een oplossing te vinden voor het probleem, en dit ook binnen deze termijn terug te koppelen naar de leerling en instructeur.
  3. Nagaan of de klacht naar tevredenheid is opgelost.
  4. Bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn om herhaling van de klacht te voorkomen.
  5. Indien de klacht tussen beide partijen niet kan worden opgelost, kan de klant een klacht indienen bij het bemiddelingsbureau van de BOVAG.
  6. Het oordeel van het bemiddelingsbureau is bindend, en zal (indien nodig) zo snel als mogelijk worden uitgevoerd door Kemp Rijopleidingen BV.
  7. Afchecken en archiveren van de afgehandelde klantklachten en klachtformulieren. Deze worden 5 jaar bewaard.

Actie

Training tegen stress voor rijexamen?

Dat doe je bij KEMP Rijopleidingen!

Om examenkandidaten beter om te leren gaan met spanning vóór en tijdens het rijexamen geven we elke maand de ExamenSpanningReductieTraining.

Lees meer

Individueel Stappenplan

Individueel Stappenplan

Gespreid betalen

Gespreid betalen

Tevredenheidsgarantie

Tevredenheidsgarantie